• pl
 • ar
 • de
 • fr
 • gb
 • ru
 • nor

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe FML Dystrybucja spółka z o.o. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FML Dystrybucja spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-361) przy ulicy Mściwoja 9/9 ., NIP 924-19-08-912, Regon 367239283, KRS 0000677134, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa lub e-mail: sekretariat@fml-lezajsk.pl;
 3. Inspektor ochrony danych w FML Dystrybucja Sp. z o.o. nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług firmy ;
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie i będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie co najwyżej: Imię Nazwisko, adres email, telefon służbowy, stanowisko służbowe;
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sekretariat@fml-lezajsk.pl lub kontakt pisemny: FML Dystrybucja spółka z o.o. ul Hutnicza 1 37-300 Leżajsk;

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami